Søg
Pressemeddelelse

Lindenborg Pæledæk renoveres i år 2018-2020

Lindenborg Pæledæk på hovedlandevej 505 Aalborg – Hadsund skal nu forstærkes for at opretholde bæreevnen. Mens der arbejdes, vil trafikken på det nordjyske bygværk blive opretholdt i ét kørespor.
17. april 2018
​Arbejdet med at istandsætte og forstærke Lindenborg Pæledæk er allerede begyndt, og det er tiltrængt.

Bygværket består af to broer, henholdsvis en nordbro på 312 meter, samt en sydbro på 126 meter. 

Broerne er opført i 1966-68, hvor man ikke kendte til problematikken med såkaldt alkali-kisel reaktivt (AKR) tilslag i betonen. Tilstedeværelse af AKR betyder, at når der siver vand og vejsalt ned i brodækket, så opstår der kemiske reaktioner, som medfører revnedannelse i betonen. Dermed mister broen langsomt sin bæreevne.

Allerede cirka 10 år efter, at broen var taget i brug, kunne man konstatere, at de skadelige AKR-reaktioner var i gang. I takt med at vejbelægningen og fugtisoleringen er ældet og dermed er blevet mere og mere utæt, er betonens tilstand i brodækket  løbende blevet forværret.

Vejdirektoratet har løbende holdt broerne under observation og kunne for nogle år siden konstatere, at broernes bæreevne var tæt på at være udtømt i forhold til den trafik, der føres over broerne.


Udskiftning af bygværkerne undersøgt

I 2011-2012 blev der gennemført en række undersøgelser af, hvordan de eksisterende bygværker ville kunne udskiftes med helt nye bygværker. Resultatet af disse undersøgelser viste dels store udgifter til udskiftning af broerne, dels at selve arbejdet med udskiftningen ville medføre betydelige trafikantgener, idet det ikke ville være muligt at opretholde trafik på broerne i byggeperioden. 

Altså skulle der enten etableres længere omkørsel ad de eksisterende mindre veje, eller alternativt laves en midlertidig dæmning/kørevej parallel med broerne.

I årene 2014-2015 er der foretaget en række nøjere undersøgelser af de eksisterende broers bæreevne og tilstand, herunder en række forsøg. Resultatet af disse undersøgelser og forsøg har vist, at bæreevnen er reduceret i forhold til intakt beton, men at den dog er væsentligt bedre end den hidtidige viden på området har forudsagt. 

”Vi har derfor i Vejdirektoratet besluttet, at de eksisterende broer skal istandsættes og forstærkes, hvorved den nødvendige bæreevne og sikkerhed kan opretholdes i en lang årrække. De økonomiske omkostninger til dette udgør cirka 30 procent af omkostningerne for en total udskiftning. Samtidig kan vi opretholde trafikken i hele perioden, hvor forstærkningsarbejderne udføres,” siger Allan Højgaard Madsen, projektleder i Vejdirektoratet. 


Trafikafvikling i et spor 

Arbejdet på sydbroen er påbegyndt i marts 2018. Trafikken forventes omlagt primo maj 2018. 

Arbejdet udføres over tre år frem til 2020. Sydbroen bliver renoveret i 2018, mens nordbroen bliver renoveret i 2019 og 2020.  

I 2019 og 2020 kan forventes trafikantgener med indsnævret kørebaneareal i perioden april-oktober.

”I den valgte renoveringsløsning vil trafikantgenerne være væsentlig reduceret sammenholdt med en total udskiftning af broerne. Med den valgte løsning vil det praktisk talt i hele byggeperioden være muligt at opretholde trafik hen over broen i ét kørespor,” siger Allan Højgaard Madsen.

Der opretholdes én kørebane, som skal deles mellem hhv. trafik mod nord og trafik mod syd. Trafikken reguleres vha. signalregulering. 

”Trafikantgener kan ikke undgås ved så stort et projekt, men vi vil gøre vores bedste for at minimere trafikantgenerne. Bl.a. vil vi indstille trafiksignalet efter trafikstrømmen, dvs. længere grøn periode i den dominerende trafiks retning mod Aalborg om morgenen og mod Hadsund om eftermiddagen,” slutter Allan Højgaard Madsen.


Yderligere oplysninger:
Allan Højgaard Madsen, projektleder: 7244 2315, ahm@vd.dk
Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
13-04-2018.
Senest opdateret
17-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index