Søg

Historisk dokumentation

Der blev i 2011 og 2012 gennemført en forundersøgelse af strækningen Esbjerg – Tønder, hvor der bl.a. blev klart, at vejstrækningen omkring Ribe er blandt de trafikalt mest belastede lokaliteter.


På den baggrund blev det besluttet, at Vejdirektoratet skulle gennemføre en VVM-undersøgelse, der nærmere skulle belyse fordele og ulemper ved de tre forslag til udbygning af rute 11 ved Ribe.​
 ​​​​​​​
VVM-undersøgelsen var i fornyet offentlig høring i 2015, hvorefter Vejdirekltoratets indstilling blev fremlagt som grundlag for en politisk stillingtagen til projektet.

Linjeføring

Der er i forunderøgel​sen set på to forslag til linjeføringer (A og B) for en omfartsvej ved Ribe. Begge forslag forløber vest om byen, og begge forslag blev undersøgt i VVM-undersøgelsen.

Figur med A+B copy.jpg


Linjeføring A forløber i åbent land længere mod vest end linjeføring B, men krydser igennem et Natura 2000 område og berører bl.a. områder med kulturhistorisk interesse.

Linjeføring B er mere bynær og berører ligeledes et Natura 2000 område samt kirkeomgivelserne for Ribe Domkirke. Linjeføring B er delvis en udbygning af den eksisterende ringvej. Linjeføring B er ca. 6,7 km lang.

De to alternative udbygningsmuligheder sammenholdes med en situation, hvor den eksisterende rute 11 ved Ribe bevares uændret (et såkaldt ”0 alternativ”).

Alternativ A

Alternativ A har stort set samme linjeføring som den Ribe Amt behandlede i regionplantillægget ”Omfartsvej vest om Ribe” fra 2003. Alternativ A består af en nybygget vej syd for Gredstedbro vest om Ribe by frem til rute 24 (Haderslevvej). Der etableres et tilslutningsanlæg ved Kærbølvej i den nordlige del af Ribe.

Vejen kan anlægges som en 2+1 motortrafikvej.
På et hverdagsdøgn forventes ca. 7.700 køretøjer at benytte den nye vej mellem Gredstedbro og Kærbølvej, mens ca. 9.500 køretøjer forventes at benytte vejen mellem Kærbølvej og Haderslevvej. Aflastningen på den eksisterende rute 11
forventes at blive på mellem 5.000 og 8.600 køretøjer.

Alternativ B

Alternativ B udgår fra rute 11 umiddelbart syd for Grestedbro og forløber langs med og vest for Esbjerg - Nieböll jernbanen indtil krydset ved Farupvej / Obbekærvej, hvor den løber ind i Ringvejen. På denne delstrækning, der er ca. 6,7 km lang, kan vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej med et tilslutningsanlæg ved Kærbølvej. Gennem Ribe by følger linjeføringen den eksisterende Ringvejen,
som kan udbygges til 2+2 kørespor til rundkørslen ved Roagervej.

På et hverdagsdøgn forventes ca. 11.600 køretøjer at benytte den nye vej mellem Gredstedbro og Kærvej, mens ca. 8.900 køretøjer forventes at benytte vejen mellem Kærbølvej og Obbekærvej. Aflastningen på den eksisterende rute 11 forventes at blive på mellem ca. 8.200 og ca. 10.900 køretøjer.
På den udbyggede Ringvejen forventes trafikken at stige
med ca. 1.600 køretøjer.​
Oprettet
20-02-2017.
Senest opdateret
18-07-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index