Søg

Udbud 2017

5. september 2017
 
Vejdirektoratet kan nu offentliggøre resultatet af licitationen afholdt den 4. juli 2017.  
 
Vejdirektoratet agter at indgå kontrakt med de tilbudsgivere som fremgår af nedenstående licitationsresultat. Vejdirektoratet og Tårnby Kommune har annulleret udbuddet af ME-YS-OD-TK og LVD-OD-KB-KRON, idet tilbuddene var væsentligt over driftsherrens budget. Det laveste tilbud på LVD-PU-DK er konstateret ukonditionsmæssigt. Tildeling sker til den kombination af øvrige tilbud afgivet ved Udbud2017 indenfor hhv. udbudsgruppe Løbende Vejdrift og Mekaniske og Elektriske installationer, der samlet giver den laveste pris, jf. BUT afsnit 3.7. Kontrakten/kontrakterne indgås efter udløbet af standstill-perioden den 15. september 2017.
 5. juli 2017
 
Hermed offentliggøres alle de modtagne tilbud ved Vejdirektoratets licitation udbud2017 den 4. juli 2017.
 
I de tre regneark offentliggøres:
  • Modtagne tilbud samt tilbudte rabatter
  • Begrænsninger for LVD-tilbud
  • Begrænsninger for ME-tilbud
Tilbudsgiverne kan sortere og filtrere i de offentliggjorte data, og bedes kontakte Vejdirektoratet på Udbud2017@vd.dk, såfremt der ikke er overensstemmelse med det afgivne tilbud, og de offentliggjorte beløb, rabatter og begrænsninger.
 

Samtlige modtagne tilbud.xlsx

 
 
29. juni 2017
 

Aflevering og åbning af tilbuddet

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket

          ·  ”Vejdirektoratet, Tilbud på Udbud 2017, Løbende Vejdrift ”, med grøn mærkat,      eller

          ·  ”Vejdirektoratet, Tilbud på Udbud 2017, Mekaniske og elektriske installationer”,      med rød mærkat ​

Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6 i BUT.

Der modtages ikke elektronisk fremsendte tilbud.

Tilbud skal afleveres i 1 fysisk eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Såfremt der er modstrid mellem de to udgaver gælder den elektroniske Excel-udgave. 

Tilbud skal være modtaget hos:

Vejdirektoratet, receptionen Guldalderen 12 2640 Hedehusene, senest tirsdag den 4. juli 2017, kl. 10.00

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Tilbud åbnes i overværelse af max. 1 repræsentant fra hver af de tilbudsgivere, der måtte ønske at være til stede.

 

29. juni 2017

Der er pr. 28. juni 2017 lavet sikkerhedskopier af henvisninger til Vejregler, håndbøger m.m. for hhv. Løbende vejdrift (LVD) og Mekaniske og elektriske installationer (ME).

  

Udbud2017_kopi_af_henvisninger_ME.zip

Udbud2017_kopi_af_henvisninger_LVD.zip​


17. maj 2017
 
Bygværksbesigtigelser
Tidspunktet for besigtigelse på Silkeborgtunnelen er ændret til kl. 13. Se revideret oversigt på nedenstående link.
Oversigten for besigtigelse af bygværker er suppleret med en ekstra besigtigelse på Ny Lillebæltsbro. Se oplysninger om besigtigelsen på nedenstående link.

 

16. maj 2017

Besigtigelse af pumper
På nedenstående link findes en oversigt over besigtigelse af pumper. Bemærk der er tilmelding.
 
 

24. april 2017

Orienteringsmøde
Invitation til orienteringsmødet findes på nedenstående link. Bemærk der er tilmelding.  Invitation til orienteringsmøde - Udbud 2017.pdf
 

Bygværksbesigtigelser

På nedenstående link findes en oversigt over bygværksbesigtigelser. Bemærk der er tilmelding.
 
 

14. marts 2017

Udbud 2017 – Offentliggørelse af udbudsmaterialet

Udbudsperiode

Udbudsmaterialet vil under hele udbudsperioden være tilgængelig under ”Aktuelle Udbud” og kan findes via links-boksen til højre på denne side.

Udbudsperioden går fra den 14. marts til den 4. juli 2017. Under udbudsperioden vil det være muligt at fremsende skriftelig spørgsmål via e-mail til udbud2017@vd.dk. Frist og metode for fremsendelse af spørgsmål fremgår af BUT.

Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 9-15 på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middefart. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Licitation

Licitationen afholdes 4. juli 2017 kl. 10.00 hos Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene.

Perioden efter licitationen

Vinderne af kontrakterne offentliggøres primo september 2017, og Vejdirektoratet forventer at kunne indgå kontrakt ultimo september 2017. Efter kontraktindgåelse vil der være en mobiliseringsperiode frem til 1. januar 2018, hvor kontrakterne starter op.​


15. dec. 2016

Udbud 2017 - Høring om udbudsmateriale

Baggrund
Vejdirektoratet er nu kommet så langt med Udbud 2017, at udbudsmaterialet kan sendes i høring som led i led i en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39. Udbudsmaterialet er et udkast og ikke endeligt, men forventes færdiggjort primo 2017 efter gennemførelse af høringen.
 
Formålet med høringen er at modtage input til kvalificering af materialet fra markedets aktører forud for udbuddets gennemførelse. Vejdirektoratet vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i udbudsmaterialet.
 
Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet ligger i høringsperioden under ”Aktuelle Udbud” og kan nås direkte via de links der fremgår af kolonnen til højre.
 

Høringspunkter

Vejdirektoratet er interesseret i input vedrørende alle dele af udbudsmaterialet, men vil specielt gerne have en tilbagemelding på nedenstående emner med henblik på, om disse vurderes at være uhensigts­mæssige eller særligt fordyrende.
 
 
Ændring/ny tilgang
 
 
Reference
 
Kontraktformen er ændret til rammeaftaler med evt. garanti for et vist træk (omsætning) på de enkelte rammeaftaler
SB og RA-P
Krav om sikkerhedsstillelse
SB
Praktikantklausuler
RA-P
Kontrol og bod
SAB-SOS
GPS-krav
SAB-SOS
Forkortelse af fastprisperiode
TAG
Ændring af serviceniveau i løbet af kontraktperioden
SAB-TEK-Renhold
 
Udbuddet forventes gennemført fra medio marts til primo juli 2017. Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.
 
Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.
 
Vejdirektoratet har udarbejdet et skema, som høringssvar kan indskrives og afleveres i: Udbud 2017 - Skema til høringssvar. Det er dog ikke et krav, at skemaet anvendes, men det bedes fremgå klart af høringssvaret, hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, bemærkninger relaterer sig til.
 

Høringssvar

Frist for høringssvar er d. 15. januar 2017.
 
Høringssvar bedes sendt til udbud2017@vd.dk

   

15. maj 2015 

Ved udgangen af 2017 udløber alle de kontrakter, der blev indgået på baggrund af de to store udbud: ”Samlet Driftsudbud 2012” og ”Samlet Vedligeholdelsesudbud 2013”.

Vejdirektoratet er i denne forbindelse allerede nu gået i gang med at foretage en grundig evaluering af udbudsprocessen ved de to udbud og de kontrakter, der efterfølgende blev indgået på baggrund af disse.

Den igangværende evaluering vil danne baggrund for udbudsstrategien for ”Udbud 2017”. Navnet dækker over arbejder, der bliver udbudt i 2017, men udført i perioden 2018 til og med 2021.

Den eksterne erfaringsopsamling
Evalueringen foregår på to fronter; både internt og eksternt. Allerede nu er en projektgruppe i gang med at afholde interne erfaringsopsamlingsworkshops med aktører fra alle de relevante afdelinger i Vejdirektoratet.

Sideløbende foretages en ekstern erfaringsopsamling, som vil blive indledt indenfor den nærmeste fremtid, hvor der vil blive afholdt møder med eksterne aktører i form af en række af de entreprenører, der vandt flest opgaver ved de to udbud i 2012 og 2013.

Vejdirektoratet vil endvidere gerne give alle andre, der er interesserede heri, mulighed for at komme med skriftlige input. Disse bedes fremsendt til udbud2017@vd.dk

Fremover vil alle nyheder vedrørende dette udbud  fremgå af denne side.

 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
04-05-2015.
Senest opdateret
05-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index